top of page

Pwogram Asistan Enfimyè

JOIN US

FOR AN INFO SESSION

Mondays

May 13, 2024 @ 10:30am

June 3, 2024 @ 10:30am

June 17, 2024 @ 10:30am

In our INFO SESSIONS, you will meet our Program Coordinator and learn how YOU can begin a career in healthcare in 9-15 weeks!

Our next classes start in September!

Vin yon Asistan Enfimyè &  Asistan Sante Lakay  nan 9 semèn!  Pwogram Asistan Enfimyè NDEC-L bay sipò, bon jan kalite edikasyon pou moun k ap bay swen konpasyon pou yo fòme pou travay kòm asistan enfimyè epi pou yo pase egzamen sètifikasyon eta a.  Kourikoulòm nou an gen ladan tou fòmasyon Home Health Aide. Elèv yo fè eksperyans yon melanj de ansèyman nan salklas ak pratik konpetans, eksperyans klinik, fòmasyon CPR/Premye Swen, devlopman nan travay jeneral ak konpetans akademik, ak koneksyon ak anplwayè swen sante lokal yo.  Pwogram nou an sibvansyone pa sibvansyon ak donasyon pa fondasyon lokal yo ak moun, pou ke pri a pou elèv yo rete relativman ba.  

ENSTRIKÈ

Cynthia Jean-Pierre, LPN

KONDISYON  

Foto ID, laj 18+
Wo nivo konpetans angle
Klè rapò CORI
Rapò egzamen fizik ki endike kapasite pou satisfè kondisyon travay yo
Prèv grip ak COVID-19
  vaksinasyon
Prèv tès TB negatif
Prèv kouvèti asirans sante

FRÈ KOU

$650 (enkli frè ki pa ranbousab)

  Frè ki pa ranbousab: $100 frè aplikasyon + $40 frè CORI

Pou plis enfòmasyon, kontakte Koòdonatè Pwogram nan  Emilia Hernandez nan jobreadiness@ndeclawrence.com, oswa 978-682-6441 Ext. 12. 

Tout frè yo dwe peye davans dat kòmansman kou a. * Dat kou yo kapab chanje. Apre kou a fini, tès Sètifikasyon Prometric la oblije vin yon Asistan Enfimyè sètifye. Frè pou egzamen sa a se $110.00, ki dwe nan fen klas la.

INSTRUCTORS

Amy White, RN

Dominique McGrath, LPN

José González IbarraREQUIREMENTS 

  • Photo ID, age 18+

  • Acceptable CORI report

  • Physical exam 

  • Proof of flu (seasonal)

  • Proof of negative TB test

  • Proof of health insurance coverage

  • English Language Proficiency test​

For more information, contact:

José González

Nursing Assistant Programs Coordinator

Office: 978-682-6441 Ext. 15

Email: NAPcoordinator@ndeclawrence.com

 

COURSE FEES

NDEC-L's nursing assistant programs are low-cost or no cost.  Many students qualify for free or subsidized training. Our program coordinator will help you to find the lowest cost option.

This institution is an equal opportunity provider.

bottom of page