top of page

Pwogram Klas Angle (ESOL).

20211202_191541_edited_edited.jpg

Pwogram sa a gen ladan klas fasafas ak klas vityèl pou granmoun ki pale lòt lang. Klas yo fèt pou elèv la devlope ladrès pou koute, pale, li ak ekri nan lang angle pandan y ap aprann sou sijè tankou sante, nitrisyon, finans, travay, pami lòt.

NIVO

Debaz, Angle 1, Angle 2, Angle 3, Angle 4.


SESYON

Maten, apremidi oswa aswè


PRÈ/FÈ

Gratis jiska - $50 (Liv)


KONDISYON

Enskripsyon ak prèv angle pou detèmine nivo klas apwopriye.

LEVELS

Basic, English 1, English 2, English 3, English 4


SESSIONS

Classes are available Monday- Friday

Morning & Evening 

In Person & Online Classes available

All ESOL Classes are Free


REQUIREMENTS

Registration and placement test to determine appropriate class level.

Klike sou ikon ki anba yo
pou Enfòmasyon sou Klas ak Evalyasyon
bottom of page